Ja jums nepieciešama papildu informācija vai rodas jautājumi par mūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu http://realtyww.info/contact.

ievads

Šie noteikumi un nosacījumi nosaka šīs vietnes izmantošanu; izmantojot šo vietni, jūs pilnībā un bez atrunām piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem vai kādai no šo noteikumu un nosacījumu daļām, šo vietni nedrīkst izmantot.

Lai izmantotu šo vietni, jums jābūt vismaz 18 [astoņpadsmit] gadu vecumam. Izmantojot šo vietni un piekrītot šiem noteikumiem, jūs garantējat un apliecināt, ka esat vismaz 18 gadu vecs.

Noteikti termini

"vietne" ir pašreizējā vietne, kuru pārlūkojat.

Vietnes lietošanas licence

Ja vien nav norādīts citādi, vietnei un / vai tās licences devējiem pieder šajā vietnē publicētās intelektuālā īpašuma tiesības un vietnē izmantotie materiāli. Ievērojot zemāk esošo licenci, visas šīs intelektuālā īpašuma tiesības ir aizsargātas.

Jūs varat apskatīt, lejupielādēt tikai kešatmiņas saglabāšanai un no vietnes izdrukāt lapas, failus vai citu saturu personīgai lietošanai, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti zemāk un citur šajos noteikumos un nosacījumos.

Jūs nedrīkstat:

 • nepublicē šīs vietnes materiālus ne drukātā veidā, ne digitāli nesējos vai dokumentos (ieskaitot pārpublicēšanu citā vietnē), izņemot koplietošanas metodes, kuras nodrošina vietne;
 • pārdot, izīrēt vai apakšlicenci materiāls no tīmekļa vietnes;
 • parādīt jebkuru materiālu no vietnes publiski, izņemot koplietošanas metodes, kuras nodrošina vietne;
 • reproducēt, pavairot, kopēt vai kā citādi izmantot materiālus šajā vietnē komerciāliem nolūkiem;
 • rediģēt vai kā citādi modificēt jebkuru materiālu vietnē;
 • no jauna izplatīt materiālus no šīs vietnes - izņemot saturu, kas īpaši un ir skaidri pieejams pārdalīšanai; vai
 • pārpublicēt vai reproducēt jebkuru šīs vietnes daļu, izmantojot iframe vai screencrapers.

Pieņemama izmantošana

Jūs nedrīkstat izmantot šo vietni nekādā veidā, kas izraisa vai var izraisīt vietnes bojājumus vai vietņu pieejamības vai piekļuves pasliktināšanos, vai jebkādā veidā, kas ir nelikumīgs, nelikumīgs, krāpniecisks vai kaitīgs, vai saistībā ar jebkuru nelikumīgu, nelikumīgs, krāpniecisks vai kaitīgs mērķis vai darbība.

Jūs nedrīkstat izmantot šo tīmekļa vietni, lai kopētu, uzglabātu, izvietotu, pārsūtītu, nosūtītu, lietotu, publicētu vai izplatītu jebkādus materiālus, kas sastāv no (vai ir saistīti) ar spiegprogrammatūru, datoru vīrusu, Trojas zirgu, tārpu, taustiņsitiena reģistrētāju, rootkit vai citiem ļaunprātīga datora programmatūra.

Jūs nedrīkstat veikt nekādas sistemātiskas vai automatizētas datu vākšanas darbības šajā tīmekļa vietnē vai saistībā ar to bez skaidras rakstiskas piekrišanas.
Tas ietver:

 • kasīšanas
 • datu ieguves
 • datu ieguve
 • datu novākšana
 • 'ierāmēšana' (jarāmji)
 • Raksts “Spinings”

Jūs nedrīkstat izmantot šo vietni vai kādu tās daļu, lai pārsūtītu vai nosūtītu nevēlamus komerciālus paziņojumus.

Ierobežotas pieejamības

Piekļuve dažām šīs tīmekļa vietnes jomām ir ierobežota. Vietnes īpašnieks patur tiesības ierobežot piekļuvi noteiktām šīs vietnes jomām vai pēc mūsu ieskatiem visai šai vietnei. Vietne var mainīt vai grozīt šo politiku bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ja vietnes īpašnieks jums nodrošina lietotāja ID un paroli, lai jūs varētu piekļūt ierobežotām vietnes vietnēm vai citam saturam vai pakalpojumiem, jums jāpārliecinās, ka lietotāja ID un parole tiek turēta konfidenciāli. Tikai jūs esat atbildīgs par savu paroles un lietotāja ID drošību.

vietnes īpašnieks var atspējot jūsu lietotāja ID un paroli pēc vietnes ieskatiem bez iepriekšēja brīdinājuma vai paskaidrojuma.

Lietotāja saturs

Šajos noteikumos “jūsu lietotāja saturs” ir materiāls (ieskaitot bez ierobežojumiem tekstu, attēlus, audio materiālus, video materiālus un audiovizuālus materiālus), ko jūs iesniedzat šai tīmekļa vietnei jebkādiem mērķiem.

Jūs vietņu īpašniekam piešķirat pasaules, neatsaucamu, neizslēdzamu, bez atlīdzības licenci, lai izmantotu, reproducētu, pielāgotu, publicētu, tulkotu un izplatītu jūsu lietotāja saturu esošos vai nākamajos plašsaziņas līdzekļos. Jūs arī piešķirat tīmekļa vietnei tiesības apakšlicencēt šīs tiesības un tiesības iesniegt prasību par šo tiesību pārkāpšanu.

Jūsu lietotāja saturs nedrīkst būt nelikumīgs vai nelikumīgs, tas nedrīkst pārkāpt trešo personu likumīgās tiesības un nedrīkst būt par iemeslu tiesvedībai pret jums vai vietni vai trešo personu (katrā gadījumā saskaņā ar piemērojamiem likumiem).

Jūs nedrīkstat iesniegt nevienu lietotāja saturu tīmekļa vietnei, kas ir vai ir bijusi jebkāda apdraudēta vai faktiska tiesvedība vai cita līdzīga sūdzība.

Vietnes īpašnieks patur tiesības rediģēt vai noņemt jebkuru materiālu, kas iesniegts šai vietnei vai saglabāts vietnes serveros, vai arī mitināts vai publicēts šajā vietnē.

Vietnes īpašnieks neuzņemas uzraudzīt šāda satura iesniegšanu šajā vietnē vai šāda satura publicēšanu šajā vietnē.

Nav garantijas

Šī vietne tiek nodrošināta tāda, kāda tā ir, bez jebkādām izteiktām vai netiešām garantijām vai garantijām. Vietnes īpašnieks nesniedz nekādas garantijas un garantijas attiecībā uz šo vietni vai šajā vietnē sniegto informāciju un materiāliem.

Neskarot iepriekšējā punkta vispārīgumu, vietnes īpašnieks negarantē, ka:

 • šī tīmekļa vietne būs pastāvīgi pieejama vai pieejama vispār; vai
 • šajā tīmekļa vietnē sniegtā informācija ir pilnīga, patiesa, precīza vai maldinoša.

Nekas šajā vietnē nav nekāds padoms vai nav paredzēts tam. Ja jums ir nepieciešams padoms par jebkuru juridisku, finansiālu vai medicīnisku jautājumu, jums jākonsultējas ar atbilstošu speciālistu.

Atbildības ierobežojumi

Vietnes īpašnieks nebūs atbildīgs pret jums (neatkarīgi no tā, vai ir spēkā saskarsmes likums, īpašumtiesību likums vai citādi) attiecībā uz šīs tīmekļa vietnes saturu, izmantošanu vai citādi saistībā ar to:

 • ciktāl tīmekļa vietne tiek nodrošināta bez maksas, par jebkādiem tiešiem zaudējumiem;
 • par netiešiem, īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem; vai
 • par jebkādiem uzņēmējdarbības zaudējumiem, ieņēmumu zaudējumiem, ienākumiem, peļņu vai gaidāmo ietaupījumu, līgumu vai darījumu attiecību zaudēšanu, reputācijas vai nemateriālās vērtības zaudēšanu, informācijas vai datu zudumu vai korupciju.

Šie atbildības ierobežojumi tiek piemēroti pat tad, ja vietnes īpašnieks ir skaidri informēts par iespējamiem zaudējumiem.

Izņēmumi

Nekas šajā tīmekļa vietnes atrunā neizslēdz vai neierobežo garantijas, kas likumā noteiktas, ka izslēgšana vai ierobežošana būtu nelikumīga; un nekas šajā tīmekļa vietnes atrunā neizslēdz vai neierobežo vietnes īpašnieka atbildību attiecībā uz:

 • nāve vai miesas bojājumi, kas radušies mājas lapas īpašnieka vai tā aģentu, darbinieku vai akcionāru / īpašnieku nolaidības dēļ;
 • krāpšana vai krāpnieciska nepatiesu ziņu sniegšana tīmekļa vietnē; vai
 • neatkarīgi no tā, vai vietnei būtu nelikumīgi vai nelikumīgi izslēgt vai ierobežot savu atbildību vai mēģināt mēģināt izslēgt vai ierobežot tās atbildību.

Saprātīgums

Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļa vietnē noteiktās atbildības atrunas un atbildības ierobežojumi ir pamatoti.

Ja jūs nedomājat, ka tie ir saprātīgi, jūs nedrīkstat izmantot šo vietni.

Citas puses

Jūs piekrītat, ka vietnes īpašnieks kā ierobežotas atbildības uzņēmums ir ieinteresēts ierobežot savu darbinieku un darbinieku personisko atbildību. Jūs piekrītat, ka personīgi neiesniegsit nekādu prasību pret vietnes darbiniekiem vai darbiniekiem par zaudējumiem, kas jums radušies saistībā ar vietni.

Neskarot iepriekšējo punktu, jūs piekrītat, ka garantiju un atbildības ierobežojumi, kas noteikti šajā tīmekļa vietnes atrunā, aizsargās vietnes darbiniekus, darbiniekus, aģentus, meitasuzņēmumus, tiesību pārņēmējus, norīkojumus un apakšuzņēmējus, kā arī vietnes īpašnieku.

Neizpildāmi noteikumi

Ja kāds no šīs tīmekļa vietnes noteikumiem par atrunu ir vai tiek atzīts par neizpildāmu saskaņā ar piemērojamajiem likumiem, tas neietekmēs citu šīs tīmekļa vietnes atrunu noteikumu izpildāmību.

Atlīdzība

Ar šo jūs atlīdzināt vietnes īpašniekam un apņematies vietnes īpašniekam atlīdzināt zaudējumus, zaudējumus, izmaksas, saistības un izdevumus (ieskaitot bez ierobežojuma juridiskos izdevumus un visas summas, ko vietnes īpašnieks maksā trešajai pusei, lai nokārtotu prasību vai strīdu par padomu) vietnes juridisko konsultantu), kas radušies vai ir cietuši tīmekļa vietnes īpašniekam, ja jūs esat pārkāpis šos noteikumu un nosacījumu noteikumus vai esat cēlies no pretenzijām, ka esat pārkāpis jebkuru šo noteikumu un nosacījumu nosacījumu.

Šo noteikumu un nosacījumu pārkāpumi

Neskarot citas tīmekļa vietnes tiesības, kas noteiktas šajos noteikumos un nosacījumos, ja jūs jebkādā veidā pārkāpjat šos noteikumus un nosacījumus, vietnes īpašnieks var veikt tādas darbības, kuras vietnes īpašnieks uzskata par piemērotām, lai apturētu pārkāpumu, tostarp apturēt jūsu piekļuvi vietnei, aizliedzot jums piekļūt vietnei, bloķēt datoriem, izmantojot jūsu IP adresi, piekļūt vietnei, sazināties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju, lai pieprasītu, lai viņi bloķētu jūsu piekļuvi vietnei un / vai ierosinātu tiesvedību pret jums.

Variācija

Vietnes īpašnieks laiku pa laikam var pārskatīt šos noteikumus un nosacījumus. Pārskatītie noteikumi un nosacījumi attieksies uz šīs tīmekļa vietnes lietošanu no datuma, kad šajā vietnē tiks publicēti pārskatītie noteikumi un nosacījumi. Lūdzu, regulāri pārbaudiet šo lapu, lai pārliecinātos, ka esat pazīstams ar pašreizējo versiju.

Uzdevums

Vietnes īpašnieks var nodot, slēgt apakšlīgumus vai kā citādi rīkoties ar vietnes tiesībām un / vai pienākumiem saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, par to nepaziņojot vai nesaņemot jūsu piekrišanu.

Jūs nedrīkstat nodot, apakšlīgumus vai citādi rīkoties ar savām tiesībām un / vai saistībām saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem.

Nošķirtība

Ja kāda no šiem noteikumiem un nosacījumiem kādu tiesu vai citu kompetentu iestādi ir atzinusi par nelikumīgu un / vai neizpildāmu, pārējie noteikumi paliek spēkā. Ja kāds nelikumīgs un / vai neizpildāms noteikums būtu likumīgs vai izpildāms, ja daļa no tā tiktu svītrota, šī daļa tiks uzskatīta par izdzēstu, un pārējais noteikums paliks spēkā.

Visa vienošanās

Šie noteikumi un nosacījumi kopā ar vietnes konfidencialitātes politiku veido visu līgumu starp jums un vietnes īpašnieku par šīs vietnes izmantošanu un aizstāj visus iepriekšējos līgumus par šīs tīmekļa vietnes izmantošanu.

Likums un jurisdikcija

Šos noteikumus un nosacījumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Apvienotās Karalistes likumiem, un visi strīdi, kas saistīti ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, ir Apvienotās Karalistes tiesu ekskluzīvā jurisdikcijā.

Maksājumi uz vietni

Visi maksājumi netiek atmaksāti, jo tie attiecas uz pakalpojumiem, kas tiek sniegti pirkuma laikā. Ja rodas kādas problēmas ar kādu no pirkumiem, varat sazināties ar mūsu atbalsta dienestu.

Visas atmaksas vai apgriezti darījumi, kas veikti ar jūsu maksājumiem, nekavējoties apturēs kontu. Pēc tam šī apturēšana tiks novērtēta atkarībā no cēloņiem, kas to izraisīja.

Mūsu juridiskais nosaukums ir:

AZANDT MEDIA LTD

Mūsu juridiskā adrese:

132-134 Great Ancoats Street, Mančestera, M4 6DE, Apvienotā Karaliste

Par šiem vietnes pakalpojumu sniegšanas noteikumiem

Mēs izveidojām šos vietnes noteikumus un nosacījumus, izmantojot TOS / T & C ģeneratoru, kas pieejams no Privātuma politika tiešsaistē.

Jūs varat sazināties ar vietnes īpašnieku pa e-pastu, izmantojot mūsu e-pasta adreses saiti vietnē šī pakalpojumu sniegšanas noteikumu dokumenta augšdaļa.Privacy Policy Online Apstiprināts Site